دفتر مرکزی :

آدرس: مشهد، خیابان بهار، چهارراه بیسیم، خیابان جهاد،جهاد5

تلفن  : 31444 – 051

فکس :31444-051 داخلی155

ایمیل :sarinahotelmanagment@gmail.com